Privaatsustingimused @ Flint kaubandus
Laos hetkel 12 471 erinevat toodet .
Kaupluse üldnumber: (+372) 52 43 052 E-mail: info@flint.ee

PÕLLUMAJANDUSTEHNIKA

E-TELLIMISKESKUS

KASUTATUD TEHNIKA

HOOLDUS JA REMONT

KATALOOGID

Flint Kaubandus OÜ

 

Privaatsustingimused

Kinnitatud Kõos, 21. mail 2018

Privaatsustingimuste eesmärk on anda füüsilisele isikule teavet isikuandmete töötlemise eesmärgi, ulatuse, kaitse ja töötlemistähtaja kohta andmete saamise ja töötlemise ajal. 

Tehes koostööd Flint Kaubandusega-ga, võib isikult nõuda isiklikku laadi teavet, sealhulgas nime ja perekonnanime, telefoninumbrit, e-posti aadressi. Teave on vajalik otsese koostöö tagamiseks – tellimuse töötlemiseks, tarnimiseks ja arvelduste haldamiseks ja/või töösuhte sõlmimiseks ning säilitamiseks. Flint Kaubandus oü-s kasutatakse isikuandmeid järgides kõrgemaid turvalisusstandardeid. 

Isikuandmete vastutav töötleja ja tema kontaktandmed

Isikuandmete vastutav töötleja on Flint Kaubandus OÜ, ühtne registrikood 10335894, juriidiline aadress Kõo küla, Põhja- Sakala vald, Viljandimaa 70501. OÜ kontaktandmed isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes on telefoninumber +372 435 5115 või e-posti aadress  kersti@flint.ee Kasutades neid kontaktandmeid või pöördudes Flint Kaubanduse OÜ juriidilisele aadressile, võib esitada päringu isikuandmete töötlemise kohta. 

Dokumendi kohaldamisala

Isikuandmed on mis tahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta – Flint Kaubandus OÜ kliendi, koostööpartneri, töötaja, töökoha kandidaadi või ettevõtte külastaja kohta. Privaatsuspoliitikat kohaldatakse privaatsuse ja isikuandmete kaitse tagamiseks:

 • füüsiliste isikute suhtes – töötajad, tulevased töötajad, kliendid ja teised teenuste tarbijad (sealhulgas tulevased, endised ja praegused);
 • Flint Kaubandus OÜ territooriumi ja ruumide külastajate suhtes, sealhulgas need, kelle suhtes kasutatakse videovalvet.

Flint Kaubandus OÜ hoolitseb isiku privaatsuse ja isikuandmete kaitse eest, järgib isiku õigusi isikuandmete töötlemise õiguspärasusele kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega – isikuandmete kaitse seadus, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ning teised kohaldatavad privaatsus- ja andmetöötlusalased õigusaktid. 

Privaatsuspoliitika kehtib andmetöötluse kohta sõltumata sellest, millisel kujul ja/või keskkonnas annab isik andmeid (Flint Kaubandus OÜ veebilehel, e-posti, telefoni teel või kohapeal) ning millistes ettevõtte süsteemides või paberkujul neid töödeldakse. 

Isikuandmete töötlemise eesmärgid

Flint Kaubandus OÜ töötleb isikuandmeid alljärgnevatel eesmärkidel:

 • Teenuste osutamisel ja toodete müümisel:
  • kliendi tuvastamiseks;
  • lepingu ja/või arve koostamiseks ja allkirjastamiseks;
  • kauba tarnimiseks ja/või teenuste osutamiseks;
  • garantiikohustuste täitmiseks;
  • klienditeeninduseks;
  • vastuväidete läbivaatamiseks ja töötlemiseks;
  • klientide hoidmiseks, lojaalsuse tõstmiseks ja rahulolu mõõtmiseks;
  • arvelduste haldamiseks;
 • Flint Kaubandus OÜ vara ja isikute turvalisuseks, varguste ning pettuste ärahoidmiseks 
 • Flint Kaubanduse OÜ territooriumil ja ruumides, süüteo kindlakstegemiseks, võimalike seaduserikkujate tuvastamiseks videovalve abil. Videovalve andmeid säilitatakse üks kuu. Selle tähtaja lõppedes tagab Flint Kaubandus OÜ andmete täieliku automaatse kustutamise eeldusel, et eelnevalt ei ole andmeid nõutud või pole kindlaks tehtud süütegusid. Kui andmeid on eelnevalt nõudnud pädevad riigi- või kohalikud asutused või on tuvastatud süütegusid, säilitatakse andmed vajaduse korral;
 • teabe andmiseks riiklikele haldusasutustele ja operatiivtegevuse üksustele riigivälistes õigusaktides sätestatud juhtudel ja mahus;
 • muudel erieesmärkidel, millest teavitatakse isikut hetkel, mil Flint Kaubandus OÜ edastab isikuandmeid.

Isikuandmete töötlemine

Flint Kaubandus OÜ töötleb isikuandmeid, kasutades nüüdis tehnoloogiate võimalusi, võttes arvesse olemasolevaid privaatsusriske ja saadaolevaid organisatoorseid, finants- ja tehnilisi ressursse. 

Isikuandmed võib üle anda usaldusväärsetele teeninduspartneritele, kes osutavad konkreetseid teenuseid, näiteks ressursside planeerimissüsteemi tagajatele, ettevõttele, kes osutab valve- ja turvateenuseid.   

Isikuandmete saajate kategooriad

Flint Kaubandus OÜ ei avalda kolmandatele isikutele isikuandmeid või koostöö ajal saadud mis tahes andmeid, välja arvatud:

 • kui tuleb andmed anda kolmandale isikule sõlmitud lepingu raames, et teha mõnda lepingu täitmiseks vajalikku või seadusega delegeeritud toimingut (näiteks pangale arvelduste tegemiseks, kullerposti teenuse osutajale tellimuse kättetoimetamiseks väljapoole Flint Kaubanuds OÜ tarneala, ressursside planeerimise süsteemi hoidjale andmesäilitamise ja töötlemise eesmärgil, valveettevõttele videovalve raames turvalisuse tagamiseks);
 • õigusaktides ettenähtud isikutele nende põhjendatud taotluse alusel õigusaktides sätestatud korras ja mahus;
 • õigusaktides sätestatud juhtudel Flint Kaubandus OÜ õigustatud huvide kaitseks, näiteks pöördudes kohtusse või teistesse riigiasutustesse isiku vastu, kes on riivanud eespool nimetatud õigustatud huve.

Isikuandmete säilitamise kestus

Flint Kaubandus OÜ säilitab ja töötleb isikuandmeid, kuni kehtib vähemalt üks järgnevatest kriteeriumitest:

 • ainult nii kaua, kuni kehtib isikuga sõlmitud leping;
 • kuni õigusnormides sätestatud korras saab Flint Kaubandus OÜ või isik kasutada oma õiguspäraseid huve (näiteks esitada vastuväiteid või esitada või menetleda hagi kohtus);
 • kuni ühel pooltest kehtib õiguslik kohustus säilitada andmeid;
 • kuni kehtib isiku nõusolek vastavaks isikuandmete töötluseks, juhul kui puudub muu õiguslik alus andmetöötluseks.

Pärast seda, kui lõpevad eespool nimetatud asjaolud, isikuandmed arhiivitakse, kustutatakse või likvideeritakse. 

Juurdepääs isikuandmetele ja teise isiku õigus

Isikul on õigus saada õigusaktides sätestatud teavet seoses tema andmete töötlemisega. 

Isikul on kooskõlas õigusaktidega ka õigus nõuda Flint Kaubandus OÜ-lt juurdepääsu oma isikuandmetele, samuti nõuda nende täiendamist, parandamist või kustutamist või töötlemise piiramist isiku suhtes või õigus esitada vastuväiteid töötlemisele (sealhulgas isikuandmete töötlemisele, mis on tehtud Flint Kaubanduse OÜ seadusjärgsete (õiguspäraste) huvide alusel), samuti õigus andmete ülekandmisele. Need õigused on teostatavad niivõrd, kuivõrd andmetöötlus ei tulene Flint Kaubandus OÜ kohustustest, mis talle on kehtivate õigusaktidega kehtestatud ning mis viiakse ellu ühiskonna huvidest lähtuvalt. 

Isik võib esitada taotluse oma õiguste teostamiseks:

 • kirjalikus vormis kohapeal Flint Kaubandus OÜ kaupluses, esitades isikut tõendava dokumendi;
 • elektronposti teel, allkirjastades taotluse turvalise elektronallkirjaga.

Saades isiku taotluse oma õiguste teostamise kohta, veendub Flint Kaubandus OÜ isikusamasuses, hindab taotlust ja täidab selle kooskõlas õigusaktidega.  

Flint Kaubandus OÜ saadab isikule vastuse posti teel tema poolt näidatud kontaktaadressile tähitud kirjaga või e-posti teel, arvestades võimaluse korral isiku soovitud vastuse saamise viisi.  

Flint Kaubandus OÜ tagab andmetöötluse ja kaitse nõuete täitmise kooskõlas õigusaktidega ja isiku vastuväidete korral võtab vajalikud meetmed vastuväite lahendamiseks. Siiski, kui see ei õnnestu, on isikul õigus pöörduda järelevalveasutuse, Andmekaitse Inspektsiooni poole. 

Ühenduse võtmine isikuga

Flint Kaubandus OÜ võtab ühendust isikuga, kasutades isiku antud kontaktandmeid (telefoninumber, e-posti aadress, postiaadress). Flint Kaubandus OÜ edastab teavet lepingujärgsete teenuste kohta sõlmitud lepingu ja/või väljastatud arve alusel (näiteks teenuste tarnimise või muudatuste kooskõlastamine, teave arvete kohta jm). 

Muud tingimused

Flint Kaubandus OÜ-l on õigus teha privaatsuspoliitikas täiendusi, tehes poliitika kehtiva versiooni isikutele Flint Kaubandus OÜ veebilehel kättesaadavaks. 

Flint Kaubandus OÜ veebilehel võib olla avaldatud linke kolmandate isikute veebilehtedele, millel on omad kasutamis- ja isikuandmete kaitse tingimused, mille suhtes ei kanna Flint Kaubandus OÜ vastutust.